เลขทะเบียน 660023 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เม็ดทองคำ ตอบโจทย์นักออม ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การค้าและการลงทุน สถิติ

รูปภาพที่ 1