เลขทะเบียน 650156 วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน COVER STORY หน้า 1,2,3,4
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว พระอัจฉริยภาพ ปราชญ์ด้านน้ำของแผ่นดิน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4