เลขทะเบียน 650131 วันที่ 06 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว "ระเบิดจากข้างใน" หัวใจแห่งการพัฒนาในพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล 9 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1