เลขทะเบียน 650123 วันที่ 03 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,13
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สมเด็จพระราชินีสุทิดา พระอัครมเหสี ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส มีพระราชโองการสถาปนา "พระอิสริยยศ" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธีราชาภิเษก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2