เลขทะเบียน 650118 วันที่ 17 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "เสด็จเลียบพระนคร" โบราณราชประเพณีใน "บรมราชาภิเษก" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธีราชาภิเษก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1