เลขทะเบียน 640018 วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 20
ชื่อผู้แต่ง กองศาสนูปถัมถ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว แนวปฏิบัติในการตั้งโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โต๊ะบูชา ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1