เลขทะเบียน 650009 วันที่ 06 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง เสกสรร สิทธาคม ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว นายผาย สร้อยสระกลาง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิต (3) ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ชีวประวัติ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เบ็ดเตล็ด สถิติ

รูปภาพที่ 1