เลขทะเบียน 640090 วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,14
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พสกนิกรปีติพระเทพทรงร่วมซ้อม พร้อม 2 พระเจ้าหลานเธอ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ - พระราชกรณียกิจ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3