เลขทะเบียน 640085 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,16
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เข้ากราบพระบรมศพ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ - พระราชกรณียกิจ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2