KPRU Author

ฐานข้อมูลหนังสือและตำราวิชาการ

หากผู้ใช้ต้องการอ่านหนังสือใน ฐานข้อมูล KPRU Author ให้มาติดต่อขอรับ Username + Password ที่ ชั้น 1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำราวิชาการ

การใช้บริการสืบค้นสารสนเทศของผู้ใช้บริการในสำนักวิทยบริการ
การใช้บริการสืบค้นสารสนเทศของผู้ใช้บริการในสำนักวิทยบริการ

ชื่อเรื่อง : การใช้บริการ

ชื่อผู้แต่ง : รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์

พิมพลักษณ์ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนหน้า : 77 หน้า

การให้บริการจัดการฐานข้อมูล
การให้บริการจัดการฐานข้อมูล

ชื่อเรื่อง : การให้บริการจัดการฐานข้อมูล

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม

พิมพลักษณ์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนหน้า : 150 หน้า