นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว
นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว

นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว
Jutamas Nualkaew
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ :
Ju.nualkaew@gmail.com Ju.nualkaew@gmail.com Ju.nualkaew@gmail.com nan_jutamas_369@hotmail.com
สังกัด/หน่วยงาน :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ :
เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
Login

นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว
โพสต์

บุคลากร