พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่

เผยแพร่เมื่อ 06-07-2017 ผู้ชม 4,523

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วม ลงนามและประกาศเจตนารมณ์ "มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่"

ภาพโดย  โสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร