พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่

เผยแพร่เมื่อ 06-07-2017 ผู้ชม 15

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วม ลงนามและประกาศเจตนารมณ์ "มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่"

ภาพโดย  โสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Tags : สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร รายงานประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 16 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 อบรมการพัฒนางานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัยของบุคลากร 12 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2557