คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03-06-2017 ผู้ชม 106

คณะกรรมการประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ประธาน
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการ
 
รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์  อิงคนินันท์  บัณฑิตย์
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธนวัฒน์  พูลเขตนคร
 
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
หัวหน้ากลุ่มงาน
 
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
 
กรรมการ
นางสาวดรุณี  สายหยุด  ฉิมพลี
ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน
 
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
หัวหน้าสำนักงาน
 
สั่ง  ณ  วันที่   ๑๕   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗

เอกสารประกอบ

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560 SAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร 19 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โพสต์รูปคู่กับแม่ 5 สิงหาคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 กิจกรรมสัมมนาวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560