คู่มือปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 02-07-2017 ผู้ชม 41

คู่มือปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปีการศึกษา 2560

  1. คู่มือคุณภาพ
  2. บริการโสตทัศนวัสดุ
  3. บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  4. บริการวิชาการและการฝึกอบรม
  5. บริการยืม - คืน หนังสือ
  6. บริการข้อมูลท้องถิ่น
  7. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  8. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

คู่มืออื่นๆ

คู่มือบริหารจัดการเว็บไซต์

 

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมสัมมนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560 คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร SAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 6 กิจกรรมสัมมนาวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560 อบรมการพัฒนางานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัยของบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558