การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2017 ผู้ชม 30

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Writing Research Articles for International Journals ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองกิจการนักศึกษา (หลังใหม่)

Tags : 8-10 พ.ค. 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร ศึกษาดูงานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ บริการจองห้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน วิสัยทัศน์ / พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เกณฑ์การประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1-2 17-21 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)