กิจกรรมประกวดการออกแบบโปสเตอร์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 28-06-2017 ผู้ชม 137

กิจกรรมประกวดการออกแบบโปสเตอร์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นิสิตนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์

2. สมัครเข้าร่วมการประกวดประเภทบุคคล หรือประเภททีมไม่เกิน 2 คน

3. ใช้ชื่อผลงานตามหัวข้อการประกวด

4. สื่อความหมายตามหัวข้อการประกวดให้ชัดเจน

5. ปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างเคร่งครัด ถ้ามีการปฏิบัตินอกกติกาจะตัดสิทธิ์ทันที

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=51