ประวัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03-06-2017 ผู้ชม 595

เริ่มต้นด้วยแผนกหอสมุด เปิดทำการ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ (อาคาร 4) ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 เมื่ออาคารหอสมุดสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายมายังอาคารใหม่เป็นอาคารหกเหลี่ยม (ปัจจุบันอาคาร AV) สร้างด้วยเงินยืมของธนาคารโลก และได้ให้บริการตามอัตภาพตลอดมา จนในปีพ.ศ. 2527 แผนกหอสมุดได้ปรับเปลี่ยนเป็นฝ่ายหอสมุดมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) นับจากนั้นมา ฝ่ายหอสมุดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้จะเชื่องช้าก็ด้วยปัจจัยแห่งการพัฒนาที่มีอย่างจำกัด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ฝ่ายหอสมุด จึงได้รับการสนับสนุนพัฒนาไม่น้อยกว่าหน่วยงานอื่น ๆ อาทิเช่น มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานหมวดค่าวัสดุ ใช้สอย ตอบแทน แม้จะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็มีความต่อเนื่องทุกปี จัดสรรงบประมาณ จำนวน 21 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น ซึ่งได้สร้างเสร็จ และเปิดทำการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538 พร้อมทั้งยังจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร อีกกว่า 10 ล้านบาท ติดตั้งระบบ LAN 2ชุด จำนวน20ลูกข่ายและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2540


สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ถูกต้องตามกฏหมายมีฐานะเทียบเท่าคณะ แบ่งส่วน ราชการ ออกเป็น 7 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายเลขานุการ
2. ฝ่ายข้อมูลท้องถิ่น
3. ฝ่ายบริการสารนิเทศ
4. ฝ่ายดำเนินการทรัพยากรสารนิเทศ
5. ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ
7. ฝ่ายวิทยพัฒนา

พ.ศ. 2548 โครงสร้างการบริหารงานตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 รวมหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิทยบริการ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ และอำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มก่อตั้งในเดือนมีนาคม 2548 และในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ศูนย์ภาษามาสังกัดภายใต้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=3