ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เผยแพร่เมื่อ 30-03-2018 ผู้ชม 101

  1. นโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต
  2. ขั้นตอนการร้องเรียน และมาตรการการป้องกันการรับสินบน
  3. กระบวนการให้บริการสารสนเทศแก่ประชาชน
  4. คู่มือการให้บริการสารสนเทศแก่ประชาชน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานสนับสนุน ทางการศึกษา ได้จัดทำกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ที่จะส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ดังนี้ --> กระบวนการให้บริการคลิก!!!!

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ โดยเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ข้อมูลเพิ่มเติม http://photos.kpru.ac.th/index.php/kpru-gallery/category/360-kpru_moral2018.html

ภาพโดย : Narubate Kludpibal Silnarong Chavipat 

 

การตรวจประเมิน คุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ Integrity and Transparency Assessment ITA

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=220&lang=TH