แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 -16 มีนาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2018 ผู้ชม 50

องค์กรแห่งความสุข 4.0 / ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว
658 ช495อ

วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ / วรภัทร์ ภู่เจริญ
9786161804237
658.401 ว233ว

Professional Grammar In depth / นารีรัตน์ บุญช่วย
9786165084222
425 น475ป

รัฐศาสตร์ / ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
9789741332963
320 ณ260ร

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ หนังสือใหม่

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=218