แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 5 -9 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้ชม 120

แนวทางการจัดศูนย์การเรียนปฐมวัย / ฮอลลิแมน, ลินดา
9786160412075
372.21 ฮ174น

เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ / สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
9786167902562
028 ส184ท

การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ = Strategic management of technology / จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
9789740335603
658.51 จ322ก

เพลงพื้นบ้านกับการสอนภาษาไทย / ศรีอัมพร ประทุมนันท์
9789747153521
495.918 ศ281พ

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=207&lang=TH