แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2018 ผู้ชม 77

รังสีวิทยาโรคของเบ้าตาและระบบการมองเห็น / วรินทร พุทธรักษ์, บรรณาธิการ
9786162239892
614.5997 ว329ร

ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน / สันติ เล็กสุขม
9786167767826
709.593 ส582ศ

เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ / สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
9786167902562
028 ส184ท

การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ / จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
9789740335603
658.51 จ322ก

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags :

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=203