กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2018 ผู้ชม 116

ประกาศผล
กิจกรรมการประกวดการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี หัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เด็กชายภูริพัฒน์  ฉิมพลี และเด็กชายต่อเงิน  ทองงิ้ว                                                

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
เด็กชายชานน  มงคลพร และเด็กชายชวกร  วิศาลศักดิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  ถมอินทร์ และเด็กหญิงภัทธีมา  โคมบัว

รางวัลชมเชย ได้แก่
เด็กชายปัณณธร  เมฆี และเด็กชายพชร  นันทวงษ์

 24 มกราคม 2561

Tags : ประกวด แข่งขัน เทคโนโลยี เศรษฐกิจพอเพียง

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=198