หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความจากงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

เผยแพร่เมื่อ 19-01-2018 ผู้ชม 144

เกณฑ์การเขียนบทความวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งบทความทางวิชาการตีพิมพ์ได้ ซึ่งวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 มีดังนี้

 1. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. วารสารกระบวนการยุติธรรม
 3. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
 4. วารสารศิลปกรรมบูรพา
 5. วารสารศิลปศาสตร์
 6. วารสารศาสตร์
 7. วารสารการวิจัยกาสะลองคำ
 8. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
 9. วารสารพิกุล
 10. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 11. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tags : บทความ วิชาการ

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=196