การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 22-12-2017 ผู้ชม 136

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ (ผู้อำนวยการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์,นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ. ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพิ่มพูนความสามารถในการวิจัย และสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานวิจัยในวงกว้าง

ในครั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรส่งผลงาน ดังนี้
1. บรรณารักษ์กับเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 4.0
2. การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยใช้ Google  Analytics
3. การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพโดย FB : Silnarong Chavipat, งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=178