ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 11-11-2017 ผู้ชม 116

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสภาฯ ท่านกรรมการสภา. ผู้บริหาร. คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ทุกฝ่าย และบัณฑิตทุกคน ที่ท่านให้กำลังใจ ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตน ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ ทำให้การดำเนินการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ. และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับ KPRU และภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพครับ...ขอขอบพระคุณครับ

รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=165