แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 09-10-2017 ผู้ชม 1,349

Aging happily พร้อมสุขก่อนเกษียณ / สรีรรัตน์ สุกมลสันต์
305.26 ส356อ
9786163930880

ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 : โรงเรียนสร้างสรรค์ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
371 พ976ก
9786164290600

Thinking Teacher = อยากสอนศิษย์ให้คิดเป็น / บรรจง อมรชีวิน
371.3 บ147ท
9786164400436

กว่าจะเป็นครู / ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม
378.105 ท533ก
9786168029053

 ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ