แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 18-22 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้ชม 2,276

เครื่องมือสร้างนวัตกรรมสำหรับคนธรรมดา the 4 Lenses of innovation / กิบสัน, โรแวน 
303.484 ก678ค
9786162006821

พื้นฐานการจัดการการศึกษา / ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
370 ธ654พ
9789740336228

กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย / อัญญา ขันธวิทย์, บรรณาธิการ
332.4 อ531ก
9789742726058

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร = Calculus 2 for engineers / ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
515 ธ654ค
9786162133091

 ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ