มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2017 ผู้ชม 191

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 40 ปี ศรีสักทอง PDF
  • ดร. วิชัย แข่งขัน PDF
  • อาจารย์โสภส สุวรรณโรจน์ PDF
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร PDF
  • รองศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยะกลม PDF
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุข PDF
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ PDF
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก PDF
  • ๔๐ ปี ครุศาสตร์ PDF
  • พัฒนาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ PDF
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี....พัฒนาวิชาการเคียงคู่ชุมชน PDF
  • พัฒนาการของคณะวิทยาการจัดการ PDF
  • วิวัฒนาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร PDF
  • ๑๒ ปี แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่ก้าวตามความเข้มแข็งของปีที่ ๔๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร PDF
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการบริการวิชาการสู่ชุมชน PDF
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร PDF
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน PDF
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรมกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม PDF
  • พัฒนาการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา PDF
  • จากอดีต...สู่ปัจจุบันของสำนักงานอธิการบดี PDF
  • การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก PDF
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร PDF
  • การส่งกลับคนต่างด้าวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ช่องทางและกระบวนการ ความต้องการ ความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรค PDF
  • ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์: อดีต ปัจจุบัน อนาคต PDF
  • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ Modern Trade ของผู้ซื้อในจังหวัดกำแพงเพชร PDF
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สู่เส้นทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC  PDF
  • การเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร PDF
  • จริยธรรมกับนักการเมืองไทย PDF
  • การใช้สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน PDF
  • ครูพันธุ์ใหม่กับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ PDF
  • Mutimedia Courseware Design for English Language and Pronunciation Training PDF
  • การหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร PDF

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=130