แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 04-09-2017 ผู้ชม 2,671

การปกครองท้องถิ่นไทย / โกวิทย์ พวงงาม 
352.0593 ก952ก
9786162694653

สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC / วโรดม วณิชศิลป์ 
425.076 ว181ส
9786163810601

รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎีสำหรับศตวรรษที่ 21 / อรุณี สัณฐิติวณิชย์
350 อ419ร
9786164237926

 เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง / วัลลภ พรหมทอง
630 ว447ก
9786164237964

 

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=127