อบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษเรื่อง บุคลิกภาพ และจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์การ)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษเรื่อง บุคลิกภาพ และจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์การ) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17-10-2018 ผู้ชม 35

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษเรื่อง บุคลิกภาพ และจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์การ)


ผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามเดือนกันยายน

รองศาสตราราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเกียรติมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีในกิจกรรมตอบคำถามวัฒนธรรมประเพณีแต่ละภาพตรงกับประเทศใดในอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 04-10-2018 ผู้ชม 98

ผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามเดือนกันยายน


จดหมายข่าวใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรม การบริการวิชาการ การให้บริการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการฐานข้อมูล และการฝึกอบรม

 

เผยแพร่เมื่อ 01-10-2018 ผู้ชม 932

จดหมายข่าวใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการสำนัก) บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้ชม 266

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 02-06-2018 ผู้ชม 365

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอ่านสร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ


สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านบูรณาการพันธกิจ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28-05-2018 ผู้ชม 166

สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน


มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561

อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี, สวนอิ่มใจบ้านอิ่มสุข, จริยธรรมและการบริหารธุรกิจ, กลศาสตร์เชิงสถิติ 

เผยแพร่เมื่อ 17-10-2018 ผู้ชม 4

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561

ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการทางธุรกิจ = Management information system in business / ศุภมาส ผกากาศ
651.8 ศ711ร

การบริหารพนักงานหลากหลายกลุ่มวิจัย = Managing a Multi-Generational Workforce / จตุรงค์ นภาธร
9786163143372
658.3 จ138ก

การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย = (Contemporary public relations) / ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
9786164073227
659.2 ธ513ก

คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร / วีรานุช หลาง
9786165561006
664.07 ว853ค

ข้อมูลโดย นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2018 ผู้ชม 22

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 24-28 กันยายน 2561

ศิลปะการพูดที่จูงใจคน, Quick Grammar = ไวยากรณ์อังกฤษ ใช้เลย!, สถิติเชิงคณิตศาสตร์ : ความน่าจะเป็น, จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 03-10-2018 ผู้ชม 34

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 24-28 กันยายน 2561


มีต่อ

เทคโนโลยีใหม่ LINE SQUARE ห้องแชทแนวใหม่

LINE SQUARE คืออะไร? LINE SQUARE  เป็นห้องสนทนาแบบไม่ระบุนาม พูดคุยกันได้แบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตน และสร้างห้องแชทขึ้นได้เอง สามารถมีสมาชิกได้สูงสุดถึง 5,000 คนต่อห้อง และสามารถชวนเพื่อนผ่านลิงค์ หรือ QR Code

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2018 ผู้ชม 63

เทคโนโลยีใหม่ LINE SQUARE ห้องแชทแนวใหม่

วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ให้การต้อนรับ Mr. Fu Jihong ( Vice President of Yunnan College of Tourism (YCT) ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน และคณะ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 494

วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 25-26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2018 ผู้ชม 567

นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น


มีต่อ

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

กฤตภาคออนไลน์ : ห้องสมุดข่าวมติชน : Matichon Information Center

 • ใหม่
  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2561

  จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2561

  คลิก