นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัด นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36 ในหัวข้อ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562"  โดยนิทรรศการดังกล่าวสอดคล้องกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เผยแพร่เมื่อ 10-06-2019 ผู้ชม 403


บริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court ห้องสมุดศาลจังหวัดตาก

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ศาลจังหวัดตาก จัดโครงการ บริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court เพื่อให้ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดตากเป็นห้องสมุดศาลที่ได้มาตราฐานการจัดห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ในการจัดโครงการครั้งนี้ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ช่วยจัดห้องสมุด ได้ให้ความรู้ และแนะนำการบริหารและจัดการห้องสมุด 

เผยแพร่เมื่อ 04-06-2019 ผู้ชม 126


การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เผยแพร่เมื่อ 31-05-2019 ผู้ชม 88


มีต่อ

แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ ฝึกฟุดฟิดอังกฤษสไตล์ถามๆ ตอบๆ สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนฝึกพูด - ฟังอังกฤษกับบทพูดถาม-ตอบประโยค โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่  ถาม-ตอบข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การพูดคุยกับเพื่อนใหม่  งานอดิเรก อาชีพ การซื้อของ สถานที่ต่างๆ ด้วยสำเนียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษา

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้ชม 18


แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ฮั่น จื้อ กง แผ่น 2-3

สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ฮั่น จื้อ กง ในรูปแบบภาพยนตร์ที่เป็นศิลปะในการให้การศึกษา รวม 8 แขนงวิชา เช่น ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การภาพศาสตร์ สัตววิทยา อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ และสิ่งอื่นๆ มีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างมาก ...

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2019 ผู้ชม 29


แนะนำสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ สวนสวยจัดได้ด้วยตนเอง

ดีวีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง สวนสวยจัดได้ด้วยตนเอง เลขเรียกหนังสือ 712.6 ย334ส การจัดสวนด้วยตนเอง ที่บ้าน ทาวเฮ้าส์ ดาดฟ้าตึกแถว คอนโด ...

เผยแพร่เมื่อ 01-06-2019 ผู้ชม 25


มีต่อ

บริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court ห้องสมุดศาลจังหวัดตาก

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ศาลจังหวัดตาก จัดโครงการ บริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court เพื่อให้ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดตากเป็นห้องสมุดศาลที่ได้มาตราฐานการจัดห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ในการจัดโครงการครั้งนี้ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ช่วยจัดห้องสมุด ได้ให้ความรู้ และแนะนำการบริหารและจัดการห้องสมุด 

เผยแพร่เมื่อ 04-06-2019 ผู้ชม 126


ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน" ให้แก่ครู ครูบรรณารักษ์  และบรรณารักษ์ห้องสมุด ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ) นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการ) ครู ครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์ห้องสมุด และ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2019 ผู้ชม 213


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการสำนัก) บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2018 ผู้ชม 624


มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562

กัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน, กัญชายาวิเศษ, พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (ฉบับปลดล็อกกัญชา), A dictionary of grammatical terms in linguistics 

เผยแพร่เมื่อ 27-05-2019 ผู้ชม 44


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 18-31 มีนาคม 2562

กลยุทธ์การบริหารจากการอ่านคน, Google classroom, การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ยุค 4.0, การจัดการ : มุมมองจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต 

เผยแพร่เมื่อ 01-04-2019 ผู้ชม 80


แนะนำวารสารใหม่ วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

ความพร้อมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่, การพัฒนาวิธีการสอนและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเองการปกครองระบอบประชาธิปไตย, แนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา, ...

เผยแพร่เมื่อ 26-03-2019 ผู้ชม 78


มีต่อ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ดังความใน “จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า...

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2019 ผู้ชม 58


พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2019 ผู้ชม 124


การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ของปีการศึกษา 2561 เรื่องระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารออนไลน์ : KPRU ARIT NEWS ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องต้นสัก

เผยแพร่เมื่อ 29-03-2019 ผู้ชม 181


มีต่อ

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

บริการแจ้งเตือน ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 • ใหม่
  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2561

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  การท่องเที่ยวเนิบช้ากับราคาที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวฒั นธรรม จังหวัดน่าน

  คลิก
 • การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  การท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ : มิติใหม่ของการท่องเที่ยว ตามความสนใจพิเศษในประเทศไทย

  คลิก


Previous Next