สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้ชม 375

มีบริการและมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการ ดังนี้

 1. บริการประชาสัมพันธ์
 2. บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
 3. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 4. บริการสารสนเทศทันสมัย
 5. แนะนำหนังสือใหม่ และหนังสือน่าอ่าน
 6. ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 และ 2
 7. วารสารและหนังสือพิมพ์
 8. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ห้องสมุดสร้างสุข)
 9. Food center
 10. บริการเครื่องมือช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 11. บริการถ่ายเอกสาร

ภาพโดย โสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=87