การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

เผยแพร่เมื่อ 17-06-2017 ผู้ชม 2,324

15-16 มิถุนายน 2560 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) " เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสทบทวนความรู้ในการลงรายการข้อมูลตามมาตรฐานสำหรับจัดเก็บเอกสารเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Thai Digital Collection

ในโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัย/สถาบันส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan : ThailiNet ) เครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัย/สถาบันส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : PuliNet) และสานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าด้วยกัน บนเครือข่าย UniNet มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ให้มีคลังความรู้สำหรับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 
  2. พัฒนาความร่วมมือและต่อยอดแนวคิดในการดาเนินงานโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มใน รูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) สำหรับการเชื่อมโยงเพื่อการตรวจสอบการ คัดลอกผลงานวิชาการ
  3. เสริมความเข้าใจในการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป อิเล็กทรอนิกส์ฯ
  4. เสนอแนะและปัญหาการใช้งานระบบทั้งในมุมมองของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานใน การจัดทาเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ และบรรณารักษ์งานให้บริการ

ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้จะทำให้การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เผยแพร่บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ของ คณาจารย์ และบุคลากร ในองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการ และส่งเสริมให้ อาจารย์ บุคลากร ให้เป็นที่รู้จักสามารถให้บุคคลทั่วไปนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ นำไปอ้างอิง และการศึกษาวิจัยต่อยอด เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาอาชีพเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีเป็นช่องทางที่จะส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลผลงานของ คณาจารย์ บุคลากร เพื่อเป็นประโยชน์ด้านวิชาการสืบไป

งานบริการสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=27