แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 -9 มีนาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2018 ผู้ชม 98

สุดยอดคัมภีร์ไวยากรณ์จีน / เหยิน, จิ่งเหวิน
9786160823253
495.1 ห759ส

มนุษย์กับสังคม = Man and Society / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดศึกษาทั่วไป
9786165561792
301 ม246ม

วิจัยธุรกิจยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
9789740326458
650.072 ว385ว

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว / รานี อิสิชัยกุล
9789749934326
658.383 ร443ก

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : หนังสือใหม่

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=217