การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2018 ผู้ชม 67

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง" วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องต้นสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การใช้ภาษาไทยให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไปและส่งเสริมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ จึงดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด กิจกรรม

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=213