ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทย ...

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2018 ผู้ชม 430

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้นอกจากการได้รับจากสื่อและทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทย ให้ถูกต้อง" วิทยากรโดย อาจารย์ทองสุข มันตาทร วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องต้นสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

https://arit.kpru.ac.th/ 

Tags : กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทย ให้ถูกต้อง

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=210