มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2018 ผู้ชม 86

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง  แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้ กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง, กลุ่มรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพมหานคร) 5 แห่ง, กลุ่มภาคกลาง 3 แห่ง, กลุ่มตะวันตก (พจนก.) 4 แห่ง, กลุ่มภาคตะวันออก 2 แห่ง, กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง และ กลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง
 
กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มรภ.ชม.)
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรภ.ชร.)
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มรภ.ลป.)
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรภอ.)
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรภ.พส.)
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.)
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มรภ.นว.)

กลุ่มรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพมหานคร) 5 แห่ง

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มร.พน.)
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.)
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)

กลุ่มภาคกลาง 3 แห่ง

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.)
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มรภ.อย.)
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรภท.)

กลุ่มตะวันตก (พจนก.) 4 แห่ง

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรภน.)
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.กจ.)
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.)
 4. สมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.)

กลุ่มภาคตะวันออก 2 แห่ง

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.)
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรภ.รพ.)

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มรภ.ชย.)
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นม.)
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.)
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.)
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.)
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรภ.มค.)
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.)
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรภ.ล.)
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มรภ.อด.)
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรภ.สน.)

กลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.ภูเก็ต)
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มรภ.นศ.)
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.)
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.)

Tags : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=209