ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 16-02-2018 ผู้ชม 391

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) และ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนะพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดโครงการสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำปีนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นสมควรประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปี 2560 ดังนี้

 1. นางกัญญา  กิติศรีวรพันธุ์
  สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว
  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร
 3. นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
 4. นายธนชาต เจริญสุข
  โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 5. นางเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
  สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 6. นางปรียา ไชยสมคุณ
  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 7. นางรัชประภา มณีโรจน์
  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
 8. นางวัชรีย์ เหลืองกระโทก
  โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
 9. นางสาววารุณี จินาพร
  โรงเรียนบ้านหนองปรู จังหวัดนครราชสีมา
 10. นางสาววารุณี ชูศรี
  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 11. นางสาวศลิษา ชูศรี
  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่
 12. นางประภาพรรณ พั่วแพง
  โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 13. รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 14. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 ที่มา : http://tla.or.th/index.php/announcement/172-announce-ment-2560-3 

เอกสารประกอบ

Tags : ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น วิชาวิชาชีพ บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 2560

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=208