สวัสดีปีใหม่ : Happy new year 2018

เผยแพร่เมื่อ 19-01-2018 ผู้ชม 98

  วันที่ 13 มกราคม 25661 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่  2018 โดยมีรองศาสตราจารยสุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และอวยพรปีใหม่ คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ (ผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ (รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ (รองผู้อำนวยการ) และนางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการ) กล่าวอวยพรปีใหม่ให้บุคลากรสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป็นกำลังเสริมให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : สวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2018

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=197