สวัสดีปีใหม่ : Happy new year 2018

เผยแพร่เมื่อ 19-01-2018 ผู้ชม 7

  วันที่ 13 มกราคม 25661 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่  2018 โดยมีรองศาสตราจารยสุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และอวยพรปีใหม่ คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนะพันธุ์ (ผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ (รองผู้อำนวยการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ (รองผู้อำนวยการ) และนางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการ) กล่าวอวยพรปีใหม่ให้บุคลากรสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป็นกำลังเสริมให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : สวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2018

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=197