แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 07-06-2017 ผู้ชม 161

การเงินธุรกิจ = Business Finance  / ศศิภา พจน์วาที
9786162820359
658.15 ศ293ก

การเกษตรเชิงพหุภารกิจ : แนวคิดมาตรการเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย /
ชพิกา สังขพิทักษ์ 
9786163958235
630 ช161ก

มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
9786163981448
027.7 ค125ม

70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย / คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
9786163990563
อ 923.1593 ค123จ

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=19