แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 8-12 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 15-01-2018 ผู้ชม 117

วิทยาศาสตร์ : ปรัชญา ปริศนา และความจริง / เลเวนส์, ทิม
9786167885537
501 ล795ว

เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อพิชิตทุน  / อนงค์ ภิบาล, เบญจารี สกุลราษฎร, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์
9786167919133
001.4 อ153ท

การพัฒนาสื่อ Augmented Reality ด้วยโปรแกรม Processing และ OpenSpace3D / วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
9789740334033
006.68 ว742ก

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ = Transformative learning and action research / วรรณดี สุทธินรากร
9789743159503
001.4 ว247ก

 ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags :

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=188