อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 17-12-2017 ผู้ชม 172

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์อรุลักษณ์  รัตนพันธ์ุ (ผู้อำนวยการ) นางาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการ) และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ให้กับเยาวชน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตฯ โดยมี คุณครูวรารัตน์  แย้มโกเมทร์  และคุณครูภูกฤษ  สีคำชอน  ครูผู้ดูแลนักเรียน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์ และ อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง เป็นวิทยากร

ในการ อบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คุณครูวรารัตน์ แย้มโกเมทร์ และคุณครูภูกฤษ สีคำชอน ครูผู้ดูแลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 63 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่ท้องถิ่น
  2. เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสเทศ
  3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ ชุมชนในท้องถิ่น

บรรยากาศการอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนุกสนาน และได้ความรู้จากทีมงานวิทยากรที่เชี่ยวชาญ และการอบรมครั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณท่านวิทยากร ทีมงานวิทยากร ครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ทุกๆ ท่าน 

Tags : อบรม เทคโนโลยี สารสนเทศ การพัฒนาทักษะ การสร้างสื่อ การเรียนรู้

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=175