แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2017 ผู้ชม 208

Film art : An introduction / Bordwell, David 
9781259253317
791.4 B729F

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับสมบูรณ์) แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด 2559 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
9786164137134
345 ส239ป

กฎหมายอาญา : แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2559 การบังคับโทษปรับการรอกำหนดโทษและรอการลงโทษ โทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
9789742036430
345 ส861ก

ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2559 / กิตติยา อาภากุลอนุ
9786169108870
343.04 ก674ป

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=17