แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 31-10-2017 ผู้ชม 128

การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ / สุภาวดี ขุนทองจันทร์
9786160827381
658.3 ส839ก

รัชกาลที่ 10 ยุคทองแห่งสยาม ชาววิไล / กฤษณะ พราหมณ์
9786162364136
133.5 ก281ร

Grammar จัดเต็ม 2 + ข้อสอบ / เอกชัย เกรียงโกมล
9786163810489
425 อ873ก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์  /  บุญร่วม เทียมจันทร์
9786163810823
342.593 บ541ร

 ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags :

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=163