ผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2017 ผู้ชม 225

รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมเขียนเรียงความ ในหัวข้อเรื่อง "ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด" 

1. นางสาววรรณิสา  ปานแก้ว โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

2. นางสาวธันย์ชนก  ยาดี โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

3. นายก้องเกียรติ  เตียนไธสง โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

4. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์น้อย โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. นางสาวสุดา  โพธิษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6. นางสาวศศิจริยาพร  ดอนชูไพร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน  

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=110