ศูนย์คอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 01-08-2017 ผู้ชม 263

ศูนย์คอมพิวเตอร์ อีกหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบการจัดระบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพัฒนาทักษะด้านคอมพิเตอร์ให้กับคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

      ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการให้บริการ ดังนี้

  1. บริการห้องสำหรับการเรียนการสอน การจัดอบรม
  2. สอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
  3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  4. บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  5. บริการศุนย์สอบ MOS MTV MCE
  6. อื่นๆ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=103