ศูนย์ภาษา

เผยแพร่เมื่อ 01-08-2017 ผู้ชม 234

ศูนย์ภาษา อีกหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ศูนย์ภาษารับผิดชอบการจัดระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

       ศูนย์ภาษามีการบริการ ดังนี้

 1. บริการห้องปฎิบัติการทางภาษา
 2. บริการสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
 3. บริการแปลและให้คำปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ
 4. บริการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักศึกษา
 5. ฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรและบุคคลภายนอก
 6. กิจกรรมบริการวิชาการในโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน
 7. บริการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศด้วยตนเองผ่านโปรแกรม  Speexx สำหรับนักศึกษา
 8. บริการสอบวัดมาตรฐาน TOEIC สำหรับนักศึกษา
 9. ห้องสมุดศูนย์ภาษา
 10. การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษา
 11. บริการแปลและให้คำปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=102