บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ (อาคาร AV)

เผยแพร่เมื่อ 01-08-2017 ผู้ชม 920

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  Zone อาคาร AV ให้บริการสืบค้นสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและมีบริการ ดังนี้

1. บริการคอมพิวเตอร์ สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

2. บริการ Internet

3. บริการพิมพ์เอกสาร (Print)

4. บริการ E-mail

5. อื่นๆ

ภาพโดย งานโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=101