นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36 “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” | คลังรูปภาพ Selfie วันที่ 9 10 11 22

บริการยืมปลั๊กไฟ

บริการปลั๊กไฟให้กับผู้ใช้บริการ สำหรับภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2562 LIKE บริการยืมปลั๊กไฟ 30 Star บริการยืมปลั๊กไฟ บริการยืมปลั๊กไฟ 54

ประมวลภาพกิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 5

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อฝึกทักษะการคิด และการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ วิทยากรโดยแชมป์ crossword แห่งประเทศไทย คุณวิศวิชญ์ จิตรถาวรกุล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 เวลา 13.00-15.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2562 LIKE ประมวลภาพกิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 5 Star ประมวลภาพกิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 5ประมวลภาพกิจกรรมบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 39


กิจกรรมการประกวดคลิบวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2562 LIKE กิจกรรมการประกวดคลิบวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 13 Star กิจกรรมการประกวดคลิบวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกิจกรรมการประกวดคลิบวีดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 48

มีต่อ

Talk งานเสวนา “เครื่องประดับศิราภรณ์ : มรดกภูมิปัญญาไทย”

อาจารย์ณรงค์ชัย มากบำรุงจิต อาจารย์โรงเรียนดอนยาง ศิลปินเมืองเพชรผู้มีความเชี่ยวชาญการทำเครื่องประดับศิราภรณ์แห่งกลุ่มเพชรศิราภรณ์เครื่องประดับไทย เปิดเผยเบื้องหลังภูมิปัญญาไทยในการทำเครื่องประดับให้มีความอ่อนช้อยและงดงาม จนได้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวของเมืองเพชรบุรี 

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2562

Talk Ignite Bangkok 2010 - TCDC (4 มีนาคม 2553)

Talk Ignite Bangkok 2010 - TCDC (4 มีนาคม 2553)

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2562

คนค้นฅน ตอน แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว ตอนภาพในหลวงในดวงใจ

คนค้นฅน ตอน แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว ตอนภาพในหลวงในดวงใจ

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2562

บริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court ห้องสมุดศาลจังหวัดตาก

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ศาลจังหวัดตาก จัดโครงการ บริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court เพื่อให้ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดตากเป็นห้องสมุดศาลที่ได้มาตราฐานการจัดห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ในการจัดโครงการครั้งนี้ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ช่วยจัดห้องสมุด ได้ให้ความรู้ และแนะนำการบริหารและจัดการห้องสมุด 

เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2562 LIKE บริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court ห้องสมุดศาลจังหวัดตาก 3 Star บริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court ห้องสมุดศาลจังหวัดตากบริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการห้องสมุดเข้าสู่ D-Court ห้องสมุดศาลจังหวัดตาก 393


ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน" ให้แก่ครู ครูบรรณารักษ์  และบรรณารักษ์ห้องสมุด ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ) นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการ) ครู ครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์ห้องสมุด และ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2562 LIKE ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 0 Star ครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนครูประทับใจ! อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 470


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการสำนัก) บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 LIKE กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 0 Star กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 915


มีต่อ

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-31 สิงหาคม 2562

เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 1-7, เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี, หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resources management

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2562 LIKE แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-31 สิงหาคม 2562 Star แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-31 สิงหาคม 2562แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6-31 สิงหาคม 2562 33


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562

Achieve Toefl iBT : test-preparation guide, พระมหากษัตริย์ 10 พระองค์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์, วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 : เสื้อคลุมของผู้พัน,
รักษาใจเรา

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2562 LIKE แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562 1 Star แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562 74


แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล, ชนบทศึกษาในสังคมวิทยาความรู้ = Rural Studies in Sociology of Knowledge, Communication skills การสื่อสารทางการแพทย์แบบมืออาชีพ, MESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและการบวนการทางคณิตศาสตร์สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข 

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 LIKE แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 Star แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 72


มีต่อ

วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2562 LIKE วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น 1 Star วัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นวัดกุณฑีธาร (วัดกุญแจ) และ โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร จ.ชลบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น 161


วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ให้การต้อนรับ Mr. Fu Jihong ( Vice President of Yunnan College of Tourism (YCT) ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน และคณะ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 LIKE วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Star วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 874


มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ต้อนรับ Dr.Amzar อาจารย์ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2561 LIKE มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Star มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 542


มีต่อ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย

สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจการทำงานให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย 

เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 LIKE กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย 13 Star กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุโขทัย 162


ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูล ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ 18 ธันวาคม 2561 LIKE ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 2 Star ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ และการนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 228


ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561

ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 

เผยแพร่เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 LIKE ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 2 Star ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561ศึกษาดูงานศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา และศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 248


มีต่อ

Lighthouse ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์

Lighthouse เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเว็บไซต์ของเราถูก Google มองว่ามีคุณภาพแค่ไหน?

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2562 LIKE Lighthouse ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์ 6 Star Lighthouse ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์Lighthouse ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์ 103

SSL ความปลอดภัยในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนสําคัญของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันมากขึ้น และยังเป็นสื่อหลักในการทําธุรกิจการค้า การทําธุรกรรมต่างๆ เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วในการการติดต่อสื่อสาร แต่ช่องทางการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต SSL Certificate จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการปกป้องข้อมูล

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2562 LIKE SSL ความปลอดภัยในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Star SSL ความปลอดภัยในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตSSL ความปลอดภัยในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 84

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ดังความใน “จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า...

เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2562 LIKE พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 0 Star พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 201

มีต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

E-Booking

ระบบ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ARIT KPRU eBooks

บริการแจ้งเตือน ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 • ใหม่
  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2562

  คลิก
 • นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย

  นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562

  จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2562

  จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2562

  จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2562

  คลิก


Previous Next