ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1-2

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2017 ผู้เข้าชม 12

Tags : กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด แนะนำการสืบค้นสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการอิเทอร์เน็ต และอีเมล์ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ยอดนักอ่าน กันยายน 2558 การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015