ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1-2

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2017 ผู้เข้าชม 32

Tags : 20 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด การใช้บริการอิเทอร์เน็ต และอีเมล์ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่